VII Zjazd Kongresu Polaków w Rosji

 

 

 

    W Moskwie spotkali się Polacy z blisko 40 regionów Federacji Rosyjskiej. Są to prezesi polonijnych organizacji społecznych w składzie Ogólnorosyjskiej Organizacji Społecznej „Federalna Polska Autonomia Narodowo-Kulturalna „Kongres Polaków w Rosji”.

 

    W pierwszym dniu – 7 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Kongresu Polaków w Rosji, została przyjęta nowa organizacja społeczna -  Ałtajska regionalna organizacja społeczna Polskie narodowo-kulturalne Zrzeszenie „Zdrój” z Gornoałtajsku (prezes Marina Worobiowa).

    Omówiona została również sytuacja, która powstała w związku z rejestracją w listopadzie tego roku nowej organizacji Związek Organizacji Polskich „Jedność” z siedzibą w Krasnodarze. Organizacja ta nawołuje do wstąpienia w swoje szeregi inne organizacje na terenie Rosji. Członkami-założycielami Związku Organizacji Polskich „Jedność” są: Krasnodarska Organizacja Regionalna Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne „Jedność” i Rostowska Organizacja Miejska Narodowo-Kulturalna Autonomia „Związek Polaków Donu”.  Uczestnicy dyskusji - Prezesi organizacji polonijnych od Pietropawłowska Kamczackiego na wschodzie do Kaliningradu na zachodzie - wszyscy byli zgodni: Nie ma aprobaty dla takiego typu organizacji! Takie działania są skierowane na rozbicie ruchu polonijnego!

   Po naradzie odbyło się spotkanie w Ambasadzie RP z Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Ambasadorem RP w Rosji Włodzimierzem Marciniakiem. On zwrócił się do przedstawicieli Polonii z całej Rosji dziękując za trzymanie się w polskości w tak ważnym dla Polskim roku stulecie niepodległości. W odpowiedzi na słowa Ambasadora Prezes Kongresu Polaków Halina Subotowicz-Romanowa zauważyła, że obecnie Polonia rosyjska znajduje się w dosyć trudnym okresie swojej historii. W Rosji wizerunek Polski jest raczej negatywny, a środki masowego przekazu pokazują Polskę w świetle niekorzystnym. Wszystko to negatywnie wpływa również na rozwój ruchu polonijnego w Rosji.  Po spotkaniu z Ambasadorem odbyła się uroczysta kolacja.

   Drugi dzień sobotę 8 grudnia rozpoczęto od Mszy świętej w Katedrze pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Po mszy odbyło się oficjalne otwarcie Zjazdu. Obrady miały miejsce w Sali kurii Archidiecezji w Moskwie. Na rozpoczęcie delegatów przywitał Kierownik Wydziału Konsularnego RP w Moskwie radca-minister Marcin Nosal.

    Na początku prezes Kongresu Polaków w Rosji Halina Subotowicz-Romanowa odczytała listy gratulacyjne od Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, od Kancelarii Prezydenta RP, od Prezesa Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusza Adama Pilata, od Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusza Piotra Bonisławskiego oraz wyższy telegram rządowy zastępcy kierownika administracji Prezydenta Federacji Rosyjskiej M. Magomiedowa. Po zatwierdzeniu porządku obrad, wyborów Prezydium Zjazdu oraz wyborów komisji skrutacyjnej i wnioskowej Pani Prezes wygłosiła swoje sprawozdanie. W imieniu komisji rewizyjnej sprawozdanie przestawiła Mirena Kopyłowa. Delegaci Zjazdu udzielili absolutorium ustępującym władzom OOSFPNKA „Kongres Polaków w Rosji”.

   Delegaci Zjazdu jednomyślnie wybrali na następną 5.letnią kadencję Prezesa Halinę Subotowicz-Romanową. Nowo wybrana Pani Prezes wytypowała 3 wiceprezesów – Sergiusza Fiela (Tiumień), Czesława Błasika (Sankt Petersburg) i Helenę Rogaczykową (Kaliningrad). Zostali również nazwani członkowie Prezydium.

     Osobno przegłosowana została kwestia wprowadzenia do prezydium Sekretarza organizacji, na to stanowisko był wybrany Piotr Romanow.

    W drugiej części Zjazdu po przerwie lunchowej zostały wyznaczone podstawowe kierunki działalności Kongresu – oświata polonijna, promowanie kultury polskiej w Rosji i dzieje Polaków w Rosji.

     Dyskutowano nad problemami ruchu polonijnego w Rosji, a szczególnie nad brakiem pomocy ze strony władz w nauczaniu języka polskiego, brakiem pomieszczeń do nauki języka polskiego.  Jeżeli chodzi o pomoc ze strony Polski to delegaci wyrażali zaniepokojenie trudnością w organizacji obozów letnich dla dzieci polonijnych w Polsce, szczególnie to dotyczy organizacji na terenie Syberii. Wśród delegatów sporo pytań skierowanych są do Konsulatów RP w związku ze zmianami w sprawie przyznawania Kart Polaka oraz trudnościami z przedłużeniem Karty po upływie 10. letniego okresu.

 

     W trakcie VII Zjazdu Kongresu Polaków w Rosji podsumowano między innymi obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wręczono dyplom za najlepszą pracę w konkursie dla dzieci i młodzieży polonijnej z okazji 100.lecia niepodległości Polski.

     Delegaci Zjazdu wyrazili podziękowanie za ponad 20. letnią pracę rady redakcyjnej pisma OOSFPNKA „Kongres Polaków w Rosji” – Rodacy-Соотечественники i osobiście redaktorom – Ludmile Polezajewej i Sergiuszowi Leończykowi. W grudniu tego roku redakcja wydaje już 80 numer kwartalnika.

   Na zakończenie Zjazdu wybrano przewodniczących 3 podstawowych komisji Kongresu – oświatowej (dr Aleksandra Guziejewa), kulturalnej (Wanda Jarmolińska) oraz komisji naukowej (Prof. Sergiusz Leończyk).

Delegaci zatwierdzili uchwały i wnioski Zjazdu.

Po zakończeniu wszyscy delegaci wykonali wspólną fotografię.

Red.

 

Wnioski VII Zjazdu Kongresu Polaków w Rosji

 

     Delegaci VII Zjazdu Kongresu Polaków w Rosji w czasie obrad wytyczyli główne kierunki działalności organizacji polonijnych.

 1. Nadrzędnym celem naszym jest budowanie jedności Polonii Rosyjskiej. Rozszerzanie sieci terenowych organizacji polonijnych, uwzględniając nawet niewielkie skupiska Polaków w Rosji, włączenie do wspólnych działań, programów i akcji organizacji jeszcze niezrzeszonych.
 2. Nawołujemy do zaaktywizowania działalności kół młodzieżowych przy organizacjach polonijnych. Rozszerzenie sieci letnich szkół językowych na terenie Rosji z udziałem harcerstwa polskiego.
 3. Naczelnym celem KPwR jest nadal zachowanie i odradzanie tożsamości narodowej, języka i kultury, a także troska o pomnażanie dorobku kulturalnego, społecznego i materialnego wszystkich Polaków w Rosji.
 4. Apelujemy do rodziców i stowarzyszeń polonijnych o stałe uświadamianie dzieci i młodzieży, że nauka języka polskiego i posługiwanie się w rodzinach językiem ojczystym stanowi podstawę zachowania tożsamości narodowej.
 5. Zwracamy się do władz Kościoła Katolickiego w Rosji i Polsce o wprowadzenie duszpasterstwa polonijnego, nauczanie religii w języku ojczystym, wprowadzenie liturgii w języku polskim w kościołach rzymskokatolickich działających w skupiskach polonijnych.
 6. Deklarujemy stałe współdziałanie z władzami federalnymi i obwodowymi, ze stowarzyszeniami innych mniejszości narodowych w Rosji w celu konsekwentnej realizacji standardów i prawa międzynarodowego i rosyjskiego gwarantujących prawa mniejszości narodowych, w pierwszej kolejności w dziedzinie nauczania języka ojczystego i wprowadzania standardów nauczania języka polskiego.
 7. Apelujemy do wszystkich obywateli Federacji Rosyjskiej polskiego pochodzenia, żeby w ankietach Spisu Powszechnego w 2019 roku nie zapominali wskazywać w rubrykach „Narodowość” i „Język” przynależność do narodu polskiego i władanie językiem polskim.
 8. Wspieramy propozycje Senatu RP o wprowadzeniu do Konstytucji normy prawnej o poszerzenie składu Senatu o 2 reprezentantów – senatorów polonijnych od Wschodu i Zachodu.
 9. Uznajemy za niezbędną działalność w kierunku przybliżenia prawdziwego obrazu Polaków i Polski. W tym celu niezbędna jest aktywna popularyzacja kultury polskiej, historii, tradycji, osiągnięć gospodarczych. Upowszechnienie wiedzy o Polsce i Polakach, działalności polonijnej w środkach masowego przekazu: polskich, rosyjskich i polonijnych, m.in. na własnych stronach internetowych.
 10. Zwracamy się do władz RP z prośbą o ułatwienie formalności związanych z ponownym wydaniem Karty Polaka osobom, których przynależność do narodu polskiego została przecież już wcześniej urzędowo potwierdzona przez polskie konsulaty. Prawo do przedłużenia ważności Karty  nie powinno się tracić w ostatnim, trzymiesięcznym, okresie jej ważności, jak ustaliły obecne przepisy, zaś posiadanie Karty Polaka powinno być uznawane za wystarczający dowód polskiego pochodzenia przy ponownym jej wystawieniu. 
 11. Uznajemy za niezbędną dalszą opiekę nad polskimi zabytkami, cmentarzami i miejscami narodowej pamięci oraz upamiętnianie miejsc związanych z historią Polaków w Rosji. Zachowanie zabytków rodzinnych, dzienników, wspomnień, zdjęć i albumów fotograficznych, zabytkowych rosyjskich wydań książkowych i prasowych w języku polskim z XIX-XX w.

 

Podziękowania uczestników VII Zjazdu Federalnej Polskiej Narodowo-Kulturalnej Autonomii „Kongres Polaków w Rosji”

 

7-8 grudnia 2018r.

 

Senat RP

 

Uczestnicy VII Zjazdu Kongresu Polaków w Rosji składają Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałkowi Senatu Panu Stanisławowi Karczewskiemu wyrazy głębokiego szacunku i serdecznej wdzięczności za stałą opiekę nad Polonią w Rosji.

 

 

Sejm RP

 

Uczestnicy VII Zjazdu Kongresu Polaków w Rosji składają Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałkowi Sejmu Panu Markowi Kuchcińskiemu wyrazy głębokiego szacunku i serdecznej wdzięczności za dużą uwagę poświęcaną sprawom Polonii i uwzględnienie jej potrzeb w aktach ustawodawczych.

 

 

Ambasada RP w Federacji Rosyjskiej

 

Uczestnicy VII Zjazdu Kongresu Polaków w Rosji składają na ręce Pana Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierza Marciniaka wyrazy głębokiej wdzięczności kierownictwu i pracownikom Ambasady, Wydziałom Konsularnym za ścisłą współpracę z organizacjami terenowymi Kongresu rozsianymi na całym rozległym terytorium Federacji Rosyjskiej.

 

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

 

Uczestnicy VII Zjazdu Kongresu Polaków w Rosji składają gorące podziękowania Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” i Panu Prezesowi Dariuszowi Piotrowi Bonisławskiemu za strategiczne partnerstwo, wielostronną pomóc udzielaną organizacjom polonijnym w Rosji. Jesteśmy szczególnie wdzięczni za wsparcie naszej statutowej działalności, za opiekę nad polonijną młodzieżą, organizowanie nauki języka polskiego, a także kolonii letnich w Kraju.

 

Fundacja „Pomóc Polakom na Wschodzie

 

Uczestnicy VII Zjazdu Kongresu Polaków w Rosji serdecznie dziękują Fundacji „Pomóc Polakom na Wschodzie” za skuteczną pomóc organizacjom terenowym Kongresu w ich działalności.

Kongres Polaków w Rosji wyraża słowa najwyższego uznania wszystkiemu duchowieństwu, księżom i siostrom zakonnym Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Rosji za wkład w zachowanie wiary i tradycji przodków wśród naszych rodaków.

Uczestnicy VII Zjazdu Kongresu Polaków w Rosji wyrażają słowa podziękowania władzom Federacji Rosyjskiej wszystkich szczebli za pomóc organizacjom polonijnym w ich działalności statutowej

 

 

 

Galerie zdjęć
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje