Ogłoszenia

 

    W dniu 4 września 2018 roku z inicjatywy członków Fundacji Polonia Semper Fidelis powołany został Komitet Budowy Pomnika Polonii w Warszawie.

 

   Inicjatywa spotkała się już z aprobatą i deklaracją pomocy ze strony m.in. Muzeum Niepodległości w Warszawie, Stowarzyszenia Muzeum Policji w Kielcach, Fundacji SEDEKA w Warszawie, Fundacji Willa Polonia z Lublina, Oddziału Wychodźstwa im. I. J. Paderewskiego Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Zakładu Biografistyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, Fundacji Humanum Est z Pruszkowa, Redakcji Radia „Na Góralską Nutę” z Chicago, Polish American Congress (Illinois) w Chicago oraz Stowarzyszenia Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (A.P.A.J.T.E.) z siedzibą w Paryżu.

     Dziś poza granicami Polski żyje ponad 20 milionów naszych rodaków. Są to zarówno potomkowie Polaków, którzy opuszczali Polskę z powodów politycznych czy gospodarczych, jak i dzisiejsi emigranci szukający swoich szans poza granicami naszego kraju.

    Polscy emigranci budowali i budują swoje życie wrastając w społeczności wielu krajów świata, nie zapominając jednocześnie o swoim pochodzeniu. W trudnych momentach naszej historii Polonia miała ogromny wpływ na losy Polski, aktywnie wspierała nasze dążenia do niepodległości, wspomagała i czynnie uczestniczyła w odbudowywaniu polskiego państwa.

      My Polacy jesteśmy również dumni z wielu dokonań i osiągnięć Polaków i osób polskiego pochodzenia w ich krajach osiedlenia. Tworzyli tam często wyjątkowe dzieła, którymi zyskiwali szacunek i uznanie na całym świecie.

   Za wierność swojej Ojczyźnie – Polsce, za wkład w walkę o naszą niepodległość, za dokonania, które zadziwiały świat, za kultywowanie polskości, za wielki patriotyzm ofiarujemy Polonii w podzięce ten symboliczny dowód uznania – pomnik Polonii.

   Będzie to hołd dla wielu pokoleń polskich emigrantów, którzy współtworzyli i współtworzą nasze narodowe dzieje.

    Komitet swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz teren innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. Komitet będzie pozyskiwał fundusze na rzecz budowy wspomnianego pomnika oraz konferencje naukowe i wydawnictw dotyczące Polonii.

 

prof. Zbigniew Judycki, Koordynator Budowy Pomnika Polonii

 dr Anna Kozyra, Wiceprezes Fundacji Polonia Semper Fidelis

 www.fundacja-psf.com

 

 

WPŁATY NA BUDOWĘ POMNIKA POLONII:

 

Osoby fizyczne i prawne przekazujące kwotę minimum 200 zł (lub równowartość w obcej walucie) otrzymują:

- Certyfikat dobroczynności a ich nazwisko (nazwa instytucji) będzie wymieniana na listach darczyńców w publikacjach wydawanych przez Komitet Budowy Pomnika Polonii

 

Osoby fizyczne przekazujące kwotę minimum 5.000 zł (lub równowartość w obcej walucie) otrzymują:

- Certyfikat dobroczynności, a ich nazwisko będzie wymienione na tablicy fundatorów umieszczonej na pomniku

- imienną statuetkę „Polonia” jako współfundator pomnika

 

Osoby prawne (instytucje, związki, stowarzyszenia itp.) przekazujące kwotę minimum 10.000 zł (lub równowartość w obcej walucie) otrzymują:

- Certyfikat dobroczynności, a ich nazwa będzie wymieniona na tablicy fundatorów umieszczonej na pomniku

- imienną statuetkę „Polonia” jako współfundator pomnika

 

Inne osoby

Osoby, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozpropagowania idei budowy Pomnika Polonii (np. przedstawiciele Komitetu za granicą, pracownicy środków masowego przekazu itp.) mogą być uhonorowane jedną z w/w nagród.

 

WPŁATY NA FUNDUSZ BUDOWY POMNIKA NALEŻY PRZEKAZYWAĆ NA KONTO:

 

Wpłaty z Polski

Bank Pekao SA nr konta: 04 1240 1037 1111 0010 8585 8575  z dopiskiem: Pomnik Polonii

 

Wpłaty z zagranicy

Bank Pekao SA – BIC: PKOP PL PW nr konta: 04 1240 1037 1111 0010 8585 8575 z dopiskiem Pomnik Polonii

 

 

PO DOKONANIU WPŁATY PROSIMY O PRZESŁANIE PONIŻSZEGO OŚWIADCZENIA

NA ADRES KOMITETU BUDOWY:

 

 

Komitet Budowy Pomnika Polonii

ul. Złotych Piasków 1 m. 14

02-759 Warszawa

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Imię i nazwisko wnioskodawcy ……………………………………………………………………………………

Adres ………………………………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczam,że zgodnie z art.23 ust.1 pkt z dnia 29 sierpnia 1997 r.[Dz.U.z 2002r. Nr 101,poz. 926] i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego oraz Rady [UE] 2016/679 z dn.27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osobowych (w skrócie RODO),wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych) w publikacjach i informacjach dotyczących Pomnika Polonii.

[Administratorem danych osobowych będzie Fundacja Polonia Semper Fidelis w Warszawie.Dane osobowe przetwarzane będą w celu umieszczenia na wykazie darczyńców oraz przygotowania podziękowań. Administrator nie będzie przetwarzać szczegółowych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.Dane przechowywane będą tylko przez okres niezbędny do wykonania zobowiązań administratora wobec darczyńcy. Darczyńca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, prawo do sprostowania danych, prawo żądania usunięcia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie].

 

Jednocześnie oświadczam, ze przekazałem kwotę…………………zł na fundusz budowy Pomnika Polonii i proszę o przesłanie Certfikatu dobroczynności na w/w adres

………………………………………………………………………………………………………………………………………

(data i podpis)

 

UWAGA:

Oświadczenie można przesłać również pocztą elektroniczną na adres: judycki2010@gmail.com

 

 

 

« powrot

Galerie zdjęć
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą."
Godło Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

Utrzymanie strony - Stowarzyszenie Edukacja i Nauka
Redakcja strony: dr Sergiusz Leończyk,dr Artiom Czernyszew
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje