Fot. Perspektywy.pl

 

    Planujesz studia w Polsce? SUPER! Zastanawiasz się, gdzie powinieneś szukać informacji o uczelniach i kierunkach? Czy będziesz płacić za studia? Jak wygląda rekrutacja? I jakie kierunki możesz wybierać? Odpowiadamy na Twoje pytania!

 

      Zacznijmy od kwestii najważniejszej – Karta Polaka.

    – Młodzież polonijna, która ma udokumentowane polskie pochodzenie lub posiada Kartę Polaka przyjmowana jest na studia na takich samych zasadach jak młodzież, która ma polskie obywatelstwo – informuje Robert Koza z Sekcji Rekrutacji i Toku Studiów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

      Co to oznacza? To, że z Kartą Polaka kandydaci na studia w Polsce przejdą taki sam proces rekrutacji jak polska młodzież zdająca maturę w Polsce. Będą mogli korzystać z tych samych stypendiów i zapomóg, studia będą dla nich bezpłatne.

  – Jedyna różnica polega na tym, że w trakcie procesu rekrutacji kandydaci z udokumentowanym polskim pochodzeniem muszą dostarczyć więcej dokumentów, w tym np. zaświadczenie o stanie zdrowia czy też potwierdzenie znajomości języka polskiego (to ostatnie nie dotyczy osób z Kartą Polaka) – dodaje Robert Koza.

 

MŁODZI Z KARTĄ POLAKA 

mogą w Polsce studiować bezpłatnie na takich samych zasadach

jak obywatele polscy. Mają do wyboru:

18 uniwersytetów,

18 uczelni technicznych,

12 uniwersytetów medycznych,

5 uczelni ekonomicznych,

5 uczelni pedagogicznych,

6 uczelni rolniczo-przyrodniczych

6 uczelni wychowania fizycznego,

1 uczelnię teologiczną,

8 akademii muzycznych,

7 akademii sztuk pięknych,

3 akademie teatralne

1 uczelnię interdyscyplinarną, czyli Akademię Sztuki w Szczecinie

 

       Gdzie możesz szukać informacji o studiach? Oczywiście na stronach uczelni, którymi jesteś zainteresowany.

     – Na ogólnodostępnych stronach uczelni są szczegółowe materiały na temat zasad rekrutacji i uzyskania stypendiów – mówi Olga Laska z Biura Prasowego Uniwersytetu Warszawskiego.

     Na kandydatów na studia na Uniwersytecie Marii Curie-Słodowskiej (UMCS) w Lublinie czeka specjalna strona internetowa w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Aby zapoznać się z ofertą uczelni, kandydaci nie muszą przyjeżdżać do Polski, ponieważ bardzo często to uczelnie przyjeżdżają do kandydatów...

    – Przedstawiciele UMCS biorą aktywny udział w targach edukacyjnych poza wschodnią granicą. Organizujemy wyjazdy promocyjno-rekrutacyjne w ramach programów: Study in Poland oraz Study in Lublin, jak i indywidualne spotkania w ośrodkach polonijnych i konsulatach – mówi Aneta Adamska.

 

Pamiętaj, że polskie uczelnie współpracują z ośrodkami polonijnymi

 

     Na Uniwersytecie Warszawskim działa Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”, najstarszy tego typu ośrodek w kraju. – Naucza języka polskiego, kultury i historii, kształci przyszłych nauczycieli, współpracuje z zagranicznymi ośrodkami polonistycznymi, kulturalnymi oraz ambasadami, organizuje kursy językowe i szkoły letnie – mówi Olga Lasek z Biura Prasowego Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Etapy rekrutacji

 

   1.  Po wyborze uczelni i kierunku studiów rejestrujesz się w systemie IRK, czyli Internetowej Rejestracji Kandydatów. Zakładasz konto, uzupełniasz dane osobowe. Każda uczelnia ma swój system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), spis wymaganych dokumentów, wzory upoważnień, zasady kwalifikacji.

   2.  W systemie musisz wprowadzić dane z matury, wnieść opłatę rekrutacyjną, przejść postępowanie kwalifikacyjne – ewentualnie przystąpić do egzaminów praktycznych na tych kierunkach, na których są one wymagane – złożyć komplet dokumentów i odebrać decyzję o przyjęciu na studia – wyjaśnia Aneta Adamska.

  3.  Obywatele polscy posiadający maturę zagraniczną umieszczają skan takiej matury z tłumaczeniem na język polski na profilu IRK. – Na Uniwersytecie Rzeszowskim proces rejestracji jest taki sam dla wszystkich kandydatów aż do momentu, kiedy w systemie pojawi się pytanie o maturę. Kandydat wybiera opcję „matura międzynarodowa”. Po zaznaczeniu tej opcji, przekierowywany jest bezpośrednio do konkretnej osoby z Sekcji Rekrutacji i Toku Studiów w celu zakończenia procesu rejestracji – wyjaśnia Robert Koza z Sekcji Rekrutacji i Toku Studiów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Dokumenty niezbędne w rekrutacji:

 

    1. Podanie (tylko w przypadku studiów odpłatnych).

  2. Podpisana ankieta z Internetowej Rejestracji Kandydatów, którą drukujesz z własnego profilu w IRK.

   3. Na studia I stopnia – zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo maturalne lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w Rzeczypospolitej Polskiej.

    4. Ksero stron paszportu z danymi osobowymi oraz ksero wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (oryginał do wglądu).

   5. Zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku.

   6. Ksero polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie kandydata, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia. Osoby z Kartą Polaka nie muszą mieć polisy ubezpieczeniowej, przystępują do NFZ po przyjeździe na studia.

    7. Potwierdzenie znajomości języka polskiego (ten punkt nie dotyczy osób posiadających Kartę Polaka), tj.: ukończony roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

    8. Ksero Karty Polaka (oryginał do wglądu), dla osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

     9. 1 zdjęcie w wersji papierowej (jak do wizy).

 

 

Żródło: „Cogito dla Polonii” 1, 2018, s. 18-21

 

 

 

« powrót

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje